Οι Ειδικοί Στόχοι της Πράξης “CULTURAL LANDS” είναι:

1. Η προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας και των συνεργιών και η αύξηση των επισκεπτών στη διασυνοριακή περιοχή παρέμβασης.

2. Η διατήρηση/ προστασία/ προώθηση των πολιτισμικών πόρων.

3. Η ανάπτυξη ενός διασυνοριακού θεματικού τουριστικού μονοπατιού αποτελούμενο από «κόμβους» ιστορικών κτιριακών στοιχείων

4. Η διάσωση ιστορικού πρωτογενούς υλικού χρησιμοποιώντας εργαλεία ΤΠΕ.

5. Η αναβάθμιση της τουριστικής ελκυστικότητας των περιφερειών που συμμετέχουν στη Πράξη.

6. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης αναφορικά με «έξυπνες» μεθοδολογίες και πρακτικές πολιτισμικής διατήρηση και προστασίας.

7. Η ανάπτυξη στρατηγικής ειδικού τουριστικού branding για τη διασυνοριακή περιοχή παρέμβασης.