Objektivat Specifike të Aksionit “CULTURAL LANDS” janë:

1. Promovimi i bashkëpunimit dhe shkëmbimeve ndërkufitare, si dhe rritja e numrit të vizitorëve në rajonet pjesëmarrëse

2. Ruajtja / mbrojtja / promovimi i pasurive kulturore

3. Krijimi i një rrugëtimi turistik tematik ndërkufitar, i përbërë nga pika të rëndësishme ndërtesash historike

4. Ruajtja e materialit primar historik me ndihmën e mjeteve ICT.

5. Përmirësimi i atraktivitetit turistik të rajoneve pjesëmarrëse në aksion.

6. Shkëmbimi i njohurive dhe ekspertizës në lidhje me metodologji dhe praktika të ‘zgjuara’ për ruajtjen e kulturës.

7. Zhvillimi strategjik i një brand-i turistik për zonën ndërkufitare pjesëmarrëse.