Bashkia Zitsa

(Partner Lider)

Titulli i Materialit të Dorëzuar
Greqi
WP 1 Menaxhimi dhe Koordinimi i Projektit
Mat.i dorëzuar 1.1.1 Aktivitete Parapregatitëse
Mat.i dorëzuar 1.1.2 Plan Veprimi dhe Sigurimi të Cilësisë
Mat.i dorëzuar 1.1.3 Koordinimi i Progresit të Realizimit të Projektit dhe Raportime
Mat.i dorëzuar 1.1.4 Organizimi i Takimit Fillestar & Pjesëmarrja në Takime Pune (1 në Greqi dhe 1 në Shqipëri)
Mat.i dorëzuar 1.1.5 Dosja e Auditimit
WP 2 Komunikimi & Përhapja
Mat.i dorëzuar 2.1.1 Plani i Komunikimit / Publicitetit dhe Raporti i Vlerësimit (Greqi/Shqipëri)
Mat.i dorëzuar 2.1.2 Logo-ja e Projektit
Mat.i dorëzuar 2.1.3 Patforma web e Projektit (Tregjuhëshe)
Mat.i dorëzuar 2.1.4 Versoni popullor i Projektit (Layman’s Report) (Tregjuhësh)
WP 3 Rehabilitim Ndërtesash me Karakteristika Specifike Arkitektonike dhe Kulturore
Mat.i dorëzuar 3.1.1 Modernizimi dhe rinovimi i ndërtesës, mirëmbajtja dhe përmirësimi i ambienteve përreth ndërtesës së shkollës “Kaplanios” në Komunitetin Lokal Grammeno
Mat.i dorëzuar 3.1.3 Asistencë Teknike për manaxhimin dhe koordinimin e Projekteve Rehabilituese (raportime progresi, analizë risku, propozime për akte korrigjuese)
WP 4 Ndërlidhja dhe Ruajtja e elementeve të Cultural – Lands Assets
Mat.i dorëzuar 4.1.1 Plan Marketing për Rrugëtimin Turistik Kulturor Ndërkufitar (Branding)
Mat.i dorëzuar 4.1.2 Platformë Web GIS Shërbimesh Kulturore dhe Turistike (Tregjuhëhe)
Mat.i dorëzuar 4.1.3 Applikacion Multimedia / e-Library të Aseteve Kulturore (Greqi)
Mat.i dorëzuar 4.1.4 Publikim materiali  informues “Trashëgimia Kulturore e Epirit dhe Gjirokastrës” (Tregjuhësh)
Mat.i dorëzuar 4.1.5 Dixhitalizimi dhe zhvillimi i aplikacionit e-Book të arkivit të materialit historik të shkollës Kaplanio-s
WP 5 Transferimi, Shkëmbimi i Njohurive dhe Qëndrueshmëria e Rezultateve
Mat.i dorëzuar 5.1.1 Raport për Qëndrueshmërinë e Rezultateve të Projektit (Greqi)
Mat.i dorëzuar 5.1.2 Bazë të Dhënash Tematike të Metodave, Teknikave, Mjeteve që lidhen me Praktikat e Mira të Ruajtjes së Burimeve Kulturore
Mat.i dorëzuar 5.1.3 Pjesëmarrje në Laboratorin Tematik në Greqi dhe Shqipëri
Bashkia Metsovo (Partner 2) Titulli i Materialit të Dorëzuar
Greqi
WP 1 Menaxhimi dhe Koordinimi i Projektit
Mat.i dorëzuar 1.2.1 Aktivitete Parapregatitëse
Mat.i dorëzuar 1.2.2 Raportime progresi të partnerëve
Mat.i dorëzuar 1.2.3 Pjesëmarrje në Takime Pune (1 në Greqi dhe 1 në Shqipëri)
Mat.i dorëzuar 1.2.4 Organizimi i Takimit Fillestar në Greqi
Mat.i dorëzuar 1.2.5 Dosja e Auditimit
WP 2 Komunikimi & Përhapja
Mat.i dorëzuar 2.2.1 Publikime Elektronike dhe Shtypi (Greqi)
Mat.i dorëzuar 2.2.2 Seminar Informues (Greqi)
Mat.i dorëzuar 2.2.3 Material Promovues të Projektit – fletëpalosje, USB, banner, poster, fletëpalosje me rezultatet e projektit (Greqisht – Anglisht)
WP 3 Rehabilitim Ndërtesash me Karakteristika Specifike Arkitektonike dhe Kulturore
Mat.i dorëzuar 3.2.1 Realizimi i nënProjektit 1: Modernizimi i ndërtesës Historike ‘Tsanaka’- Metsovë
Mat.i dorëzuar 3.2.2 Realizimi I nënProjektit 2: Modernizimi dhe rehabilitimi i brendshëm e ish-ndërtesës së Kinemasë në Metsovë
Mat.i dorëzuar 3.2.3 Asistencë Teknike për menaxhimin dhe koordinimin e Projekti të Rehabilitimit (raportime progresi, analizë risku, propozime për akte korrigjuese)
WP 4 Ndërlidhja dhe Ruajtja e elementeve të Cultural – Lands Assets
Mat.i dorëzuar 4.2.1 Krijimi i Materialit për Fletëpalosjen Informuese “Trashëgimia Kulturore e Epirit dhe Gjirokastrës” (Greqi)
Mat.i dorëzuar 4.2.2 Koleksionim dhe digjitalizim materiali primar dhe elementesh kulturore (Greqi)
Mat.i dorëzuar 4.2.3 Plan Aktivizimi të një rrjeti entesh bashkëpunuese(Epirus/Gjirokastër)
Mat.i dorëzuar 4.2.4 Regjistrim Tematik në Indeksin Nacional të Trashëgimisë Kulturore të Paprekshme (UNESCO, neni 12)
WP 5 Transferimi, Shkëmbimi i Njohurive dhe Qëndrueshmëria e Rezultateve
Mat.i dorëzuar 5.2.1 Laborator Tematik i përbashkët në Greqi  (ekpertiza dhe zhvillimi i aftlsive në sektorin e e ruajtjes së zgjuar të kulturës)
Mat.i dorëzuar 5.2.2 Pjesëmarrje në Laborator Tematik në Shqipëri
Instituti i Prefekturës Gjirokastër (Partneri 3) Titulli i Materialit të Dorëzuar
Albania
WP 1 Menaxhimi dhe Koordinimi i Projektit
Mat.i dorëzuar 1.3.1 Aktivitete Parapregatitëse
Mat.i dorëzuar 1.3.2 Raportime progresi të partnerëve
Mat.i dorëzuar 1.3.3 Organizimi i Takimit Fillestar në Shqipëri
Mat.i dorëzuar 1.3.4 Pjesëmarrje në Takime Pune (1 në Greqi dhe 1 në Shqipëri)
WP 2 Komunikimi & Përhapja
Mat.i dorëzuar 2.3.1 Plani i Komunikimit / Publicitetit dhe Raporti i Vlerësimit (Greqi/Shqipëri)
Mat.i dorëzuar 2.3.2 Logo-ja e Projektit
Mat.i dorëzuar 2.3.3 Patforma web e Projektit (Tregjuhëshe)
Mat.i dorëzuar 2.3.4 Versoni popullor i Projektit (Layman’s Report) (Tregjuhësh)
WP 3 Rehabilitim Ndërtesash me Karakteristika Specifike Arkitektonike dhe Kulturore
Mat.i dorëzuar 3.3.1 Realizimi i Projektit: Rehabilitimii i Muzeut “Avni Rustemi” (Libohovë, Gjirokastër)
WP 4 Ndërlidhja dhe Ruajtja e elementeve të Cultural – Lands Assets
Mat.i dorëzuar 4.3.1 Kontributi në Plan Marketing për Rrugëtimin Turistik Kulturor Ndërkufitar
Mat.i dorëzuar 4.3.2 Pregatitja e materialit për Fletpalosjen Informuese “Trashëgimia Kulturore e Epirit dhe Gjirokastrës” (Shqipëri)
Mat.i dorëzuar 4.3.3 Krijimi i materialit për platformën web GIS për shërbime kulturore dhe turistike (Shqipëri)
Mat.i dorëzuar 4.3.4 Ekspozitë periodike sipas Kontratës për ruajtjen e trashëgimisë kulturore të paprekshme (UNESCO, neni 29)
Mat.i dorëzuar 4.3.5 Aplikacion multimedia / librari elektronike elementesh kulturore (Shqipëri)
WP 5 Transferimi, Shkëmbimi i Njohurive dhe Qëndrueshmëria e Rezultateve
Mat.i dorëzuar 5.3.1 Laborator Tematik i përbashkët në Shqipëri (ekpertizë dhe zhvillim të aftësive në sektorin e ruajtjes së zgjuar të kulturës)
Mat.i dorëzuar 5.3.2 Pjesëmarrje në Laborator Tematik në Greqi
Mat.i dorëzuar 5.3.3 Material për Bazë të Dhënash Tematike të metodave, teknikave, mjeteve që lidhen me praktikat e mira të ruajtjes së kulturës
Mat.i dorëzuar 5.3.4 Studimi mbi Qëndrueshmërinë e Rezultateve të Projektit (Shqipëri)