Δήμος Ζίτσας (Συντονιστής Εταίρος)

Τίτλος Παραδοτέου

Ελλάδα

Π.Ε. 1

Διαχείριση Έργου και Συντονισμός

Παραδοτέο 1.1.1

Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες

Παραδοτέο 1.1.2

Σχέδιο διασφάλισης δράσης και ποιότητας

Παραδοτέο 1.1.3

Συντονισμός της προόδου του έργου και εκθέσεις προόδου

Παραδοτέο 1.1.4

Διοργάνωση Εναρκτήριας Συνάντησης στην Ελλάδα και Συμμετοχή σε Διεταιρικές Συναντήσεις (1 στην Ελλάδα και 1 στην Αλβανία)

Παραδοτέο 1.1.5

Έλεγχος φακέλου

Π.Ε. 2

Επικοινωνία και Διάδοση

Παραδοτέο 2.1.1

Κοινό Πλάνο Επικοινωνίας/ Προβολής και Έκθεση Αξιολόγησης (Ελλάδα/Αλβανία)

Παραδοτέο 2.1.2

Λογότυπο Έργου

Παραδοτέο 2.1.3

Διαδικτυακή Πλατφόρμα Έργου (Τρίγλωσση)

Παραδοτέο 2.1.4

Εκλαϊκευμένη Έκδοση Έργου (Layman’s Report-Τρίγλωσσο)

Π.Ε. 3

Εκσυγχρονισμός Κτιρίων Ειδικών Αρχιτεκτονικών και Πολιτισμικών Χαρακτηριστικών

Παραδοτέο 3.1.1

Εκσυγχρονισμός και ανακαίνιση του κτιρίου και συντήρηση και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του σχολείου «Καπλάνειο» της Τοπικής Κοινότητας Γραμμένου

Παραδοτέο 3.1.3

Τεχνική Υποστήριξη για τη διαχείριση και συντονισμό των Έργων Εκσυγχρονισμού (εκθέσεις προόδου, ανάλυση ρίσκου, προτάσεις διορθωτικών ενεργειών)

Π.Ε. 4

Διασύνδεση και Προστασία των Στοιχείων του CULTURAL LANDS

Παραδοτέο 4.1.1

Σχέδιο Μάρκετινγκ Διασυνοριακού Πολιτιστικού Τουριστικού Μονοπατιού (Branding)

Παραδοτέο 4.1.2

Διαδικτυακή Πλατφόρμα GIS Υπηρεσιών Τουρισμού και Πολιτισμού (Τρίγλωσση)

Παραδοτέο 4.1.3

Πολυμεσική Εφαρμογή / ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Πολιτιστικών Αγαθών (Ελλάδα)

Παραδοτέο 4.1.4

Δημοσίευση Ενημερωτικού Τεύχους «Πολιτιστική Κληρονομιά στην Ήπειρο και στο Αργυρόκαστρο» (Τρίγλωσσο)

Παραδοτέο 4.1.5

Ψηφιοποίηση και Ανάπτυξη Εφαρμογής e-book Ιστορικού Αρχείου της Καπλάνειου Οικοκυρικής Σχολής

Π.Ε. 5

Μεταφορά, Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας και Βιωσιμότητας Αποτελεσμάτων

Παραδοτέο 5.1.1

Έκθεση Βιωσιμότητας Αποτελεσμάτων Έργου (Ελληνική Πλευρά)

Παραδοτέο 5.1.2

Θεματική Βάση Δεδομένων Μεθοδολογιών, Τεχνολογιών, Εργαλείων που Σχετίζονται με τις Βέλτιστες Πρακτικές Διαφύλαξης Πολιτισμικών Πόρων

Παραδοτέο 5.1.3

Συμμετοχή σε θεματικό εργαστήριο στην Ελλάδα και την Αλβανία

Δήμος Μετσόβου (Δικαιούχος 2)

Τίτλος Παραδοτέου

Ελλάδα

Π.Ε. 1

Διαχείριση Έργου και Συντονισμός

Παραδοτέο 1.2.1

Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες

Παραδοτέο 1.2.2

Αναφορές προόδου συνεργατών

Παραδοτέο 1.2.3

Συμμετοχή σε συναντήσεις (1 στην Ελλάδα και 1 στην Αλβανία)

Παραδοτέο 1.2.4

Διοργάνωση 1 Συνάντησης στην Ελλάδα

Παραδοτέο 1.2.5

Έλεγχος φακέλου

Π.Ε. 2

Επικοινωνία και Διάδοση

Παραδοτέο 2.2.1

Δημοσιεύεις σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο (Ελλάδα)

Παραδοτέο 2.2.2

Ενημερωτική Ημερίδα (Ελλάδα)

Παραδοτέο 2.2.3

Υλικό προώθησης του έργου-φυλλάδια, USB, banner, αφίσες, φυλλάδιο αποτελεσμάτων έργου (ελληνική και αγγλική έκδοση)

Π.Ε. 3

Εκσυγχρονισμός Κτιρίων Ειδικών Αρχιτεκτονικών και Πολιτισμικών Χαρακτηριστικών

Παραδοτέο 3.2.1

Υλοποίηση υποέργου 1: Εκσυγχρονισμός του ιστορικού κτηρίου “Τσανάκα” στο Μέτσοβο

Παραδοτέο 3.2.2

Υλοποίηση Υποέργου 2: Εκσυγχρονισμός και Εσωτερική Επιδιόρθωση του κτιρίου του Πρώην Κινηματογράφου στο Μέτσοβο

Παραδοτέο 3.2.3

Τεχνική βοήθεια για τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου αποκατάστασης (εκθέσεις προόδου, εκτίμηση κινδύνου, προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες)

Π.Ε. 4

Διασύνδεση και Προστασία των Στοιχείων του CULTURAL LANDS

Παραδοτέο 4.2.1

Δημιουργία Υλικού για ένα ενημερωτικό φυλλάδιο “Πολιτιστική Κληρονομιά στην Ήπειρο και το Αργυρόκαστρο” (Ελλάδα)

Παραδοτέο 4.2.2

Συλλογή και ψηφιοποίηση πρώτων υλών και πολιτιστικών αγαθών (Ελλάδα)

Παραδοτέο 4.2.3

Σχέδιο δράσης για τη λειτουργία ενός δικτύου συνεργαζόμενων φορέων (Ήπειρος / Αργυρόκαστρο)

Παραδοτέο 4.2.4

Θεματική εγγραφή στον Δείκτη Εθνικής Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, άρθρο 12)

Π.Ε. 5

Μεταφορά, Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας και Βιωσιμότητας Αποτελεσμάτων

Παραδοτέο 5.2.1

Κοινό θεματικό εργαστήριο στην Ελλάδα (τεχνογνωσία και ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της έξυπνης πολιτιστικής διαφύλαξης)

Παραδοτέο 5.2.2

Συμμετοχή σε θεματικό εργαστήριο στην Αλβανία

Ινστιτούτο Περιφέρειας Αργυρόκαστρου (Δικαιούχος 3)

Τίτλος Παραδοτέου

Αλβανία

Π.Ε. 1

Διαχείριση Έργου και Συντονισμός

Παραδοτέο 1.3.1

Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες

Παραδοτέο 1.3.2

Αναφορές προόδου συνεργατών

Παραδοτέο 1.3.3

Διοργάνωση 1 συνάντησης έργου στην Αλβανία

Παραδοτέο 1.3.4

Συμμετοχή σε συναντήσεις (1 στην Αλβανία και 2 στην Ελλάδα)

Π.Ε. 2

Επικοινωνία και Διάδοση

Παραδοτέο 2.3.1

Σχέδιο Δημοσιότητας και Έκθεση Αξιολόγησης

Παραδοτέο 2.3.2

Δημοσιεύεις σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο (Αλβανία)

Παραδοτέο 2.3.3

Υλικό προώθησης έργου-Φυλλάδια, USB, Αφίσες, Βιβλίο αποτελεσμάτων έργου (αλβανική έκδοση – Μεταφράσεις και προμήθειες)

Παραδοτέο 2.3.4

Ενημερωτική Ημερίδα (Αλβανία)

Π.Ε. 3

Εκσυγχρονισμός Κτιρίων Ειδικών Αρχιτεκτονικών και Πολιτισμικών Χαρακτηριστικών

Παραδοτέο 3.3.1

Υλοποίηση Έργου: Αποκατάσταση του Μουσείου “Avni Rustemi” (Λιμπόχοβο, Αργυρόκαστρο)

Π.Ε. 4

Διασύνδεση και Προστασία των Στοιχείων του CULTURAL LANDS

Παραδοτέο 4.3.1

Συμβολή στο Σχέδιο Μάρκετινγκ για το Διασυνοριακό Πολιτιστικό Τουριστικό Μονοπάτι

Παραδοτέο 4.3.2

Δημιουργία Υλικού για ένα ενημερωτικό φυλλάδιο “Πολιτιστική Κληρονομιά στην Ήπειρο και το Αργυρόκαστρο” (Αλβανία)

Παραδοτέο 4.3.3

Δημιουργία περιεχομένου για την Web GIS πλατφόρμα πολιτιστικών και τουριστικών υπηρεσιών (Αλβανία)

Παραδοτέο 4.3.4

Περιοδική έκθεση σχετικά με τη Σύμβαση για τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (UNESCO, άρθρο 29)

Παραδοτέο 4.3.5

Εφαρμογή πολυμέσων / ηλεκτρονική βιβλιοθήκη πολιτιστικών στοιχείων (Αλβανία)

Π.Ε. 5

Μεταφορά, Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας και Βιωσιμότητας Αποτελεσμάτων

Παραδοτέο 5.3.1

Κοινό θεματικό εργαστήριο στην Αλβανία (τεχνογνωσία και ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της έξυπνης πολιτιστικής διαφύλαξης)

Παραδοτέο 5.3.2

Συμμετοχή στο Θεματικό Εργαστήρι στην Ελλάδα

Παραδοτέο 5.3.3

Υλικό για τη Θεματική Βάση Δεδομένων των μεθοδολογιών, τεχνολογιών, εργαλείων που σχετίζονται με τις καλύτερες πολιτιστικές πρακτικές διασφάλισης

Παραδοτέο 5.3.4

Μελέτη βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου (Αλβανία)