Η πράξη με τίτλο «Προστασία Πολιτισμικών και Φυσικών Πόρων ως Προαπαιτούμενο για Τουριστική Ανάπτυξη στη Διασυνοριακή Περιοχή» και ακρωνύμιο “CULTURAL LANDS” έχει ως στόχο την προώθηση ειδικών μορφών θεματικού πολιτισμικού τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή παρέμβασης (με έμφαση στην ανάδειξη-προβολή των ευεργετών και του έργου τους), με στόχο τη προσέλκυση επισκεπτών και κατ’ επέκταση τη τόνωση του τουριστικού προϊόντος υιοθετώντας καινοτόμα μεθοδολογικά εργαλεία και πρακτικές και υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA II CBC PROGRAMME “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙ (ΜΠΒ ΙΙ) (85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%).

Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί παραδοσιακά τη βάση για τη διασυνοριακή συνεργασία. Οι πολιτιστικές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών αγαθών, των υπηρεσιών, των δραστηριοτήτων, του πολιτιστικού τουρισμού και των μουσείων έχουν επίσης συμβάλει σημαντικά στις οικονομίες της διασυνοριακής περιοχής. Σήμερα η διασυνοριακή συνεργασία επικεντρώνεται στους χώρους ελληνορωμαϊκής και βυζαντινής κληρονομιάς, καθώς και σε πτυχές της άυλης κοινής κληρονομιάς.

Η επιλεγμένη διασυνοριακή περιοχή χαρακτηρίζεται από:

1. μοναδική και ποικίλη πολιτιστική κληρονομιά,

2. σημαντικές δυνατότητες εσωτερικής ανάπτυξης (παραδοσιακά χωριά, ιστορικά κτλ.) και

3. πολλά κοινά πολιτιστικά στοιχεία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη.

Οι γεωγραφικές περιοχές του προτεινόμενου έργου έχουν πλούσια αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά και είναι τα εδάφη όπου γεννήθηκαν και έζησαν γνωστά ιστορικά πρόσωπα. Αυτά τα πρόσωπα συνδέονται στενά με την πολιτιστική-ιστορική κληρονομιά της διασυνοριακής περιοχής, καθώς συνέβαλαν άμεσα στη διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ωστόσο, η διασυνοριακή περιοχή χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή σχεδιασμό και διαχείριση για ήπια είδη τουρισμού και έλλειψη:

1. της ενεργού διαχείρισης, οπότε δεν υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών που απειλούνται με υποβάθμιση και

2. ενός κοινού σχεδίου δράσης για την τουριστική ανάπτυξη (δεν υπάρχει brand για την περιοχή, δεν υπάρχουν ειδικοί τουριστικοί προορισμοί).

Κύρια χαρακτηριστικά του Έργου

Η πράξη “CULTURAL LANDS” αναδεικνύει το πώς μια κοινή διαδρομή προώθησης και διατήρησης των πολιτιστικών αγαθών τη διασυνοριακής περιοχής, μπορεί να υποστηρίξει μη ομοιογενείς περιοχές να αναπτυχθούν στον τομέα του τουρισμού. Επιπλέον, το έργο ενσαρκώνει τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας για την αειφόρο, τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη στον τομέα της διατήρησης και προώθησης παρόμοιων πολιτιστικών αγαθών ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. Επιπλέον, η διασυνοριακή συνεργασία παρουσιάζεται μέσω της ανάπτυξης ενός διασυνοριακού, θεματικού πολιτιστικού τουριστικού μονοπατιού, όσον αφορά την ανάπτυξη ενός διασυνοριακού τουριστικού brand. Οι κόμβοι αυτού του μονοπατιού θα είναι κυρίως τα ιστορικά κτίρια ειδικών αρχιτεκτονικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών, που συνδέονται στενά με ιστορικά στοιχεία, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της διασυνοριακής περιοχής ως τουριστικού προορισμού. Έτσι, θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργασίας που θα μπορεί, με την πάροδο του χρόνου και με λογικές προσπάθειες, να επεκτείνει και να πολλαπλασιάσει το αποτέλεσμα στην Ελληνοαλβανική διασυνοριακή περιοχή.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτού του έργου είναι:

  • Ο τουρισμός και η ανάπτυξη ενός θεματικού διασυνοριακού πολιτιστικού τουριστικού μονοπατιού που αποτελείται από κτίρια και άλλα πολιτιστικά αγαθά υψηλής αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, θα οδηγήσει σε άμεσο πολλαπλασιασμό των αποτελεσμάτων λόγω των πολυάριθμων επισκεπτών και στην επίτευξη τουριστικής ανάπτυξης. Αναμένεται αύξηση κατά 1.500 επισκέπτες στα εν λόγω αξιοθέατα, η οποία αναμένεται επίσης να οδηγήσει σε 0,1 εκατομμύρια ημερήσιες διαμονές στη διασυνοριακή περιοχή σε ετήσια βάση.
  • Πολυδιάστατη συμβολή στους στόχους της Ελλάδας και της Αλβανίας ως προς το 2020. Ειδικά για τα ελληνικά εδάφη, οι πολιτικές ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού θα ξεκινήσουν ενόψει της νέας περιόδου προγραμματισμού (2014-2020), μέσω της εξειδίκευσης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της μελλοντικής πολιτικής συνοχής.

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: € 401.079,96

Υποστήριξη της ΕΕ (85%): € 340.917,97